top of page

Algemene Voorwaarden Potje Soep

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van Potje Soep, een initiatief van Inge Vermeren, gevestigd op Wethouder van Damlaan 100 A, 3648 XP Wilnis, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81619987. Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer 050814655B01.

 

1. Dienstverlening

 

1.1 Potje Soep heeft als doelstelling om (maaltijd) soepen te breiden die op bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.

 

1.2 De gewenste weeksoep kan tot 12.00 uur, voorafgaand aan de dag van levering, worden besteld via het bestelformulier op de website. De bestelling wordt op donderdag thuisbezorgd binnen het vooraf gekozen tijdvak.

 

1.3 Een bestelling is definitief als Potje Soep deze per e-mail heeft bevestigd middels een besteloverzicht/factuur. Na deze bevestiging is de opdrachtgever betalingsverplicht, mits deze de bestelling annuleert op wijze zoals beschreven in 4.1 Annulering en wijziging - Weeksoepen.

 

1.4 Het staat Potje Soep ten allen tijden vrij een bestelling te weigeren.

 

1.5 Potje Soep garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. 


 

2. Betaling 

 

2.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW (etenswaar) tenzij anders vermeld.

 

2.2 Betaling wordt voldaan via; een contante betaling bij levering, een Knab betaalverzoek via WhatsApp bij levering of via een overboeking na ontvangst besteloverzicht/factuur.

 

2.3 Contante betalingen dienen zoveel mogelijk gepast te worden betaald. Indien niet mogelijk wordt er een Knab betaalverzoek verstuurd. 

 

2.4 Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk plaats te vinden binnen zeven dagen na de factuurdatum en/of de verzenddatum van het Knab betaalverzoek. 

 

2.5 Indien de betaling niet tijdig geschiedt, worden er eerst tweemaal een betaalherinnering gestuurd. Worden deze niet voor de geëiste datum betaald, dan is Potje Soep gerechtigd hierover na de 2e herinnering een vertragingsrente van 15% in rekening te brengen.

 

2.6 Opmerkingen en/of vragen over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur via het contactformulier, de mail of telefonisch te worden ingediend.

 

2.7 Betalingen worden niet teruggestort behalve wanneer de bestelling wordt geannuleerd op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden worden omschreven.

 

3. Levering

3.1 Bij de levering van de soepen is de klant zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestelling binnen het afgesproken tijdvak. 

3.2 Wanneer er niemand aanwezig is wordt er telefonisch contact gezocht via het opgegeven telefoonnummer. Bij geen gehoor wordt de bestelling weer meegenomen. In overleg kan deze dezelfde dag tot 21.30 uur worden opgehaald bij Potje Soep in Wilnis. Niet opgehaalde soep wordt ten alle tijden in rekening gebracht. 

3.3 Bestellingen worden gratis thuisbezorgd binnen het aangegeven bezorggebied. Bestellen buiten het bezorggebied is mogelijk in overleg.

3.4 De eventuele bezorgkosten per kilometer worden gefactureerd vanaf vertrek tot thuiskomst op het bedrijf (Wethouder van Damlaan 100A te Wilnis).

 

4. Annulering en wijziging

 

4.1 Weeksoepen

 

4.1.1 Je kunt je bestelling tot 12.00 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren en/of wijzigen. Dit kan via het contactformulier op de website. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden. 

 

4.1.2 Annuleringen welke worden ontvangen na 12.00 uur voorafgaand aan de dag van levering worden 100% in rekening gebracht.

 

4.1.3 Wijzigingen welke worden ontvangen na 12.00 uur voorafgaand aan de dag van levering worden niet doorgevoerd.

4.2 Catering (persoonlijk/klein/verjaardag)

4.2.1 De geldigheidsduur van een offerte op een catering bedraagt 14 dagen.

 

4.2.2 Bij annulering van een catering binnen 24 uur voor de afgesproken datum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats. 

4.2.3 U kunt uw cateringbestelling en/of het aantal personen tot maximaal 2 dagen voor de levering wijzigen. Heeft u een catering voor zaterdag besteld dan is donderdag de laatste dag dat er wijzigingen doorgegeven kunnen worden.

4.3 Catering (bedrijfsmatig/groot/foodtruck)

De tekst van de offerte is uiterst zorgvuldig samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat er fouten in de tekst zitten of informatie niet volledig is. Potje Soep behoudt het recht om aanpassingen te doen en neemt dan uiteraard contact op met de opdrachtgever. 

4.3.1 De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 7 dagen. Bij de opmaak van de offerte maakt Potje Soep gebruik van de informatie die wij op dat moment tot onze beschikking hebben. Eventuele nieuwe informatie of veranderingen (locatie, tijden, aantallen e.d.) kunnen van invloed zijn op de hoogte van de definitieve offerte en/of factuur. 

 

4.3.2 Potje Soep hanteert een betalingstermijn van 14 dagen vanaf het evenement. Bij offertes hoger €2500 ex. btw kunnen wij vragen om 25% van offerte als voorschot.

 

4.3.3 Bij annulering > 14 dagen voor het evenement wordt 25% van de totale offerte in rekening gebracht. Bij annulering binnen 14 dagen van het evenement brengt Potje Soep het volledige offertebedrag in rekening. 

 

5. Schade & retour

5.1 Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.

5.2 Bij schade aan of verlies van materialen in bruikleen, hetzij door de opdrachtgever zelf, diens gasten en/of degene die hen vergezellen en/of derden, moeten deze door de opdrachtgever tegen kostprijs worden vergoed.

5.3 Potje Soep stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal. Bij gebruik van de soepketel dient de meegeleverde gebruikershandleiding te worden nageleefd.

 

5.4 Opdrachtgever zal het gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Potje Soep, behoudens normale slijtage. Potje Soep kan zo nodig de kosten voor reiniging bij opdrachtgever in rekening brengen.


 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de NVWA en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.

6.2 Potje Soep is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Potje Soep.


 

7. Overmacht

 

7.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Potje Soep kan worden gevergd.

 

7.2 Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in Potje Soep die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.


 

8. Privacy

 

8.1 Potje Soep verzameld middels het bestelformulier de volgende persoonsgegevens; naam, adres, e-mailadres en (mobiel)telefoonnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt in het kader van de bezorging en afrekening van de bestellingen.

 

8.2 Potje Soep verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

 

8.3 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. 

 

8.4 Potje Soep maakt gebruik van cookies, die Potje Soep onder andere in staat stelt jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruiksgemak verhoogd.

 

8.5 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

 

8.6 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door Potje Soep bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je contact opnemen via het contactformulier op de website.

bottom of page